Oddział KSM można założyć przy parafii. Zarząd Diecezjalny oferuje szeroką pomoc w zakładaniu oddziałów, w tym celu prosimy kontaktować się z Biurem KSM.

Oddział KSM nie może istnieć bez księdza, który jest asystentem kościelnym. W związku z tym, aby założyć oddział, należy poprosić księdza proboszcza, by wyznaczył kapłana do tej funkcji. Ks. Proboszcz również może być asystentem KSM. Następnie należy zapoznać się ze stowarzyszeniem, analizując Statut KSM, podręcznik bądź zapraszając kogoś, kto w KSM-ie działa już dłuższy czas. Późniejszym krokiem jest spotkanie założycielskie połączone z wyborami kierownictwa oddziału i sporządzenie protokołu, który należy przesłać na adres Biura KSM. Bardzo ważną rzeczą jest uczestnictwo w rekolekcjach, szkoleniach oraz warsztatach, gdzie m.in. można osobiście zetknąć się ze strukturami KSM-u.

Drogi zakładania oddziału KSM:

Są dwie drogi: odgórna, gdy KSM jest zakładany przez władzę kościelną oraz oddolna, gdy sama młodzież dąży do zakładania oddziału. Obie drogi mają swoje plusy i minusy.

Oddział zakładany odgórnie (przez księdza), czyli ma poparcie autorytetu kościelnego, nie rzadko może mieć ułatwione wejście w środowisko. Może nastąpić szybszy ilościowy wzrost członków, ale istnieje też niebezpieczeństwo ich bierności, zdominowania przez księży oraz niewłaściwej motywacji. Gdy młodzi sami zakładają oddział KSM-u nie mają na ogół poparcia i muszą dopiero na nie zasłużyć, mogą spotkać się z nieufnością otoczenia lub mieć trudności ze zdobywaniem nowych członków stowarzyszenia, ale dzięki temu nauczą się aktywności i odpowiedzialności za kościół i stowarzyszenie. Najlepsze jest połączenie zakładania odgórnego z oddolnym, gdzie młodzi zakładają oddział przy współpracy duchownych.

Czynności konstytuujące oddział KSM:

 1. Zapoznanie się ze Statutem KSM-u;
 2. Wybranie kierownictwa oddziału;
 3. Ustalenie stałego terminu i miejsca spotkań;
 4. Ułożenie programu: działania;
 5. Uczestnictwo w spotkaniach formacyjnych;
 6. Wypełnienie deklaracji członkowskiej;
 7. Kontakt z Zarządem Diecezjalnym;
 8. Wyjazdy na rekolekcje, szkolenia, warsztaty i imprezy diecezjalne;
 9. Prowadzenie dokumentacji takich jak: ksiąg rachunkowych, protokołów, kroniki;
 10. Sporządzenie pieczątki;
 11. Przekazywanie, do Biura Zarządu Diecezjalnego, materiałów (artykuły, zdjęcia) o działaniach przeprowadzonych w oddziale KSM;